icon_twitter  icon_twitter  icon_twitter  icon_twitter  Call Center 02-347-0137-8 EN TH
logo_Bumbudpattana
 
 


WHAT WE DO


ความมุ่งมั่นในงาน

• ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบน้ำโดยเฉพาะในฟาร์มปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• พัฒนาระบบหัวขับอัตโนมัติ และการสั่งงานด้วยระบบ PLC control
• ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงในการประกอบระบบโดยเฉพาะเช่น สแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม และการใช้งานที่ยาวนาน
• LAB น้ำด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงที่ทันสมัย เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์น้ำและการแก้ไขเฉพาะ อย่างถูกหลักวิชาการ
pic_about_bumbudpattana  การจัดการน้ำและการขจัดของเสียในฟาร์มอย่างยั่งยืน
  • การลดความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งกับชุมชนและกฏหมาย
  • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากธรรมชาติ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  • การนำน้ำเสียผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ และต่อยอดกากตะกอนให้กลาย เป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับชาวสวน ชาวไร่
 
 
pic_about_bumbudpattana
 
pic_about_bumbudpattana_3  ตลาด
  • จุลินทรีย์บำบัด สิ่งแวดล้อม/ระบบน้ำ คลอรีนฟีดเดอร์